Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym – Czym jest? Co daje? Jak uzyskać?

Transport drogowy jest branżą szczególnie mocno uregulowaną najróżniejszymi przepisami. Żeby móc wykonywać pracę lub prowadzić działalność w tej branży konieczne jest ukończenie odpowiednich kursów, posiadanie uprawnień zawodowych czy zdobycie pozwoleń i licencji transportowych. Wszystkie te zabiegi mają na celu uczynienie branży bardziej przewidywalną i bezpieczną, ponieważ jak mawiają – transport jest filarem gospodarki. W tym tekście pragniemy przedstawić jeden z podstawowych dokumentów w transporcie drogowym, a mowa o Certyfikacie Kompetencji Zawodowych.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego to, zgodnie z definicją, dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Wymóg posiadania certyfikatu wynika wprost z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1071/2009 oraz Ustawy o transporcie drogowym, które regulują zasady dostępu do rynku przewozowego w Europie. Obowiązkiem posiadania certyfikatu objęto firmy, które:

  • realizują zarobkowy przewóz rzeczy pojazdami powyżej 3,5 tony;
  • realizują zarobkowy przewóz osób pojazdami przystosowanymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
  • realizują międzynarodowy zarobkowy przewóz rzeczy pojazdami powyżej 2,5 tony (busami).

Firmy te powinny posiadać stosowne licencje transportowe, do uzyskania których wymaga się przedstawienia certyfikatu kompetencji zawodowych. Jeżeli przedsiębiorca sam nie posiada takiego uprawnienia, będzie musiał nawiązać współpracę z osobą legitymującą się tym dokumentem.

Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych jest zatem bardzo dobrym krokiem na początku kariery w transporcie oraz stanowi ważne potwierdzenie posiadanej wiedzy.

Jak wygląda certyfikat kompetencji zawodowych?

Wzór samego dokumentu znajdziemy w załączniku III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1071/2009. Jest to zatem wzór obowiązujący na ternie całej Unii Europejskiej i każdy kraj członkowski musi się do niego stosować. Różnice mogą dotyczyć jedynie jednostek wydających certyfikaty oraz pewnych cech szczególne. W Polsce, na dokumencie tym znajdziemy:

– numer certyfikatu,

– zakresu ważności certyfikatu (transport drogowy osób/rzeczy),

– nazwę organu wydającego (Instytut Transportu Samochodowego),

– dane osoby posiadającej certyfikat (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia),

– numer sesji oraz rok przeprowadzonego egzaminu na certyfikat,

– datę i miejsce wydania certyfikatu,

– podpis kierownika jednostki certyfikującej.

Certyfikat kompetencji zawodowych jest ponadto zabezpieczony przez włókna aktywne w świetle ultrafioletowym, mikrodruk oraz wyczuwalne w dotyku litery “PL”.

Kto wydaje Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym to Minister właściwy do spraw transportu wyznacza jednostkę certyfikującą, akredytowaną zgodnie z odrębnymi przepisami, przy której działać mają komisje egzaminacyjne. Ust. 3 wskazuje natomiast, że jednostki te wydają również certyfikaty kompetencji i prowadzą rejestr wydanych certyfikatów. Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych wyznaczono Instytut Transportu Samochodowego.

Z uwagi na fakt, że Instytut został upoważniony do prowadzenia wszelkich spraw związanych z egzaminowaniem przewoźników, opracowuje on zasady przeprowadzania egzaminu, które następnie zatwierdza Minister. 

Jak uzyskać Certyfikat Kompetencji zawodowych?

 Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym wydawany jest na wniosek złożony do Instytutu Transportu Samochodowego, po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego. Osoby decydujące się na udział w egzaminie na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym osób lub rzeczy muszą wziąć udział w jego dwóch częściach – teoretycznej oraz problemowej. Część pierwsza (teoretyczna) obejmuje 64 pytania testowe wielokrotnego wyboru, z czterema możliwymi odpowiedziami. Test wymaga od kursantów odpowiedniej wiedzy z zakresu transportu drogowego, prawa oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Część druga (problemowa) obejmuje zadanie składające się z dwóch praktycznych przykładów do rozwiązania. Warto wiedzieć, że jedno zagadnienie zawsze dotyczy znajomości czasu pracy kierowców, zaś drugie- zagadnień rachunkowych lub kadrowo-płacowych.

Planując przystąpienie do egzaminu warto rozważyć skorzystanie z kursów przygotowujących -> Sprawdź ofertę kursów CKZ.

Total
0
Shares
Zobacz również: