Co zawiera projekt ustawy o CPK?

Zdjęcie ilustracyjne

W czwartek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Sprawdzamy co zawiera projekt.

Ustawa umożliwi powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz towarzyszących mu inwestycji tworzących spójny i efektywny system transportowy.

Projekt ustawy obejmuje m.in:
– określenie zasad i warunków przygotowania, finansowania i realizacji CPK oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym zasad i warunków rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania nieruchomości w drodze dobrowolnych negocjacji, a także organów właściwych w tych sprawach;
– określenie kwestii ustrojowych, tj. umocowania Pełnomocnika Rządu ds. CPK oraz ustroju korporacyjnego spółek realizujących inwestycje;
– wprowadzenie integracji procesów zarządczych w ramach szerokiego katalogu inwestycji objętych ustawą, m. in. w postaci Programu, Dokumentu Wdrażającego oraz Zasad Zarządzania;
– wprowadzenie etapu przygotowania oraz rezerwacji obszaru inwestycji, zapewniającego środki prawne niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowego toku realizacji inwestycji, w tym przeprowadzenia kompleksowych badań terenowych;
– zaproponowano ustawowe ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnomocnikiem ma być sekretarz albo podsekretarz stanu w ministerstwie obsługującym ministra zajmującego się sprawami transportu.

Rzadowy projekt ustawy zakłada, że powołana zostanie spółka celowa, która ma zapewnić wsparcie Pełnomocnikowi w realizacji jego zadań, przygotowanie i realizację Programu oraz koordynować i kontrolować realizację przedsięwzięć.

Projekt przesądza, że zarówno główna inwestycja, jak i inwestycje towarzyszące, są celami publicznymi i inwestycjami celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Lista inwestycji towarzyszących ma zostać określona w rozporządzeniu Rady Ministrów. Ustalając taką listę rząd miałaby brać pod uwagę znaczenie danego przedsięwzięcia dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania CPK, rozwoju krajowego systemu transportowego i przesyłowego, jak również rozwoju i integracji przylegających do CPK aglomeracji.

Teraz ustawą zajmą się posłowie.

Total
0
Shares
Zobacz również: